جستجو:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناقصات و مزایدات

آگهی مزایده زمین - نوبت دوم

شهرداری اوز به استناد درخواست شماره 4614 مورخه 1394/7/14 و مجوز شماره 1843 مورخه 1394/7/20 شورای محترم اسلامی شهر اوز در نظر دارد نسبت به فروش 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی متعلق به خود واقع در...

آگهی مزایده 9 قطعه زمین با کاربری مسکونی

شهرداری اوز به استناد درخواست شماره 4614 مورخه 1394/7/14 و مجوز شماره 1843 مورخه 1394/7/20 شورای محترم اسلامی شهر اوز در نظر دارد نسبت به فروش...

مناقصات و مزایدات
30 ارديبهشت 1398 , 15 رمضان 1440 , 2019 May 19