تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
واژگان نسبی ( خانوادگی ) درگویش اوز
12 دي 1393   19:25:55 |  درباره اوز > گویش اوزی
واژگان نسبی ( خانوادگی ) درگویش اوز

واژگان نسبی ( خانوادگی ) درگویش اوز

…………….

ز ِ نَ = همسر ( زن )

 شُو   = همسر ( مرد )

با   = پد ر

نَنَ   = مادر

مومون  =  مادر

پُس   = پسر

 دُت   = دختر

بَچ ِ گپ = بزرگترین فرزند

بَچ ِ کوکی = کوچکترین فرزند   

کاکَ    = برادر بزرگتر

 بِراس ِ     = برادر کوچکتر

دادَ      = خواهر بزرگتر

 خوگ ِ     = خواهر کوچکتر

با گپ ِ      = پدر بزرگ پدری

نَنَ با     = مادربزرگ پدری

با گپوی پِر ِ  = پدر بزرگ پدر

نَنَ بوی پِر ِ = مادر بزرگ پدر

بُخُال ِ     =   پدر بزرگ ِ مادری

 نَنَ خُال ِ    =  مادر بزرگ ِ مادری

با خُلوی پِر ِ  = پدر بزرگ ِ مادر

نَنَ خُلوی پِر ِ = مادر بزرگ ِ مادر

آم ِ       =  عمو

ام مَ     = عمه

خال ِ   = دایی

دامو    = خاله

 آموی گپ ِ =  عموی بزرگتر

اَم مَی گپ ِ = عمه ی بزرگتر

آموی کِوُ د ِ = عموی کوچکتر

 اَم مَی کِوُد ِ = عمه ی کوچکتر

 خالوی گپ ِ  = دایی بزرگتر

دامون گپ ِ = خاله ی بزرگتر

خالوی کِوُد ِ = دایی کوچکتر

 دامون کِوُد ِ = خاله ی کوچکتر   

 مومون شُو   = مادر شوهر

نَنَی شُو   = مادر شوهر

بای شُو    = پدر شوهر

باخا ل    = پدر زن

 مون خا ل   = مادر زن

دُت زَدِ = پُس زَدَ  = نوه  

پی زدَ      =  نوه ( و نیز به معنای : فرزند زن  ؛ فرزند شوهر )

 پُس ِ پُس =نوه ( پسر ِ فرزند مذکر  )

دُت ِ پُس =  نوه ( دختر  ِفرزند مذکر )

 پُس ِ دُت = نوه ( پسر ِ فرزند مونث  )

دُت ِ دُت   = نوه ( دختر ِ فرزند مونث  )

پُس کا کَ   = پسر ِ برادر ِ بزرگتر

 پُس براس ِ    = پسر ِ برادر ِ کوچکتر

دُت کاکَ = دختر ی برادر ِ بزرگتر

 دُت براس ِ = دختر ِ برادر ی کوچکتر

پُس داد َ  = پسر ِ خواهر بزرگتر

دُت دادَ = دختر ِ خواهر ِ بزرگتر

پُس خو گ ِ  = پسر ِ خواهر ِ کوچکتر

 دُت خوگ ِ   = دختر ِ خواهر ی کوچکتر 

پُس آم ِ   = پسر عمو

 پُس اَم مَ   – پسر عمه

دُت آم ِ   = دختر عمو

دُت اَم مَ – دختر عمه

پُس خا ل ِ   = پسر دایی

 پُس دامو   = پسر خاله

 دُت  خا ل ِ  = دختر دایی

 دُت دامو   = دختر خا له

اُم جَل  = جاری ( همسران دو برادر )

اُم ریش = باجناق  ( همسران دو خواهر )

………………………………..

 در اضافه کردن این نسبت ها به یکدیگر  چند  روش اعمال می شود

1- با کسره اضافه . مانند«  دِت ِ براس ِ = دختر ِ برادر ِ کوچکتر» و   « پُس ِ آم ِ  = پسر عمو »

 2- با میانجی « ن » . مانند « دامون با = خاله ی پدر »

3- با میانجی « ی » . مانند « نَنَی شُو = مادر شوهر »  و « دادَی شو = خواهر شوهر »

4- با میانجی « وی »  . مانند « خالوی ز ِن َ  = دایی همسر ( زن ) »   و « با گپوی اَم ریش =  پدر بزرگ ِ  پدری ِ باجناق »

 در ضمن برای تصغیر پس از آخرین واج  واژه ؛ کسره  قرار می گیرد . مانند « پُس ِ = پسرک » ؛  « دُت ِ = دخترک » ؛ « ز ِ ن ِ = زنک »

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ::پرتال اطلاع رسانی شهرداری اوز لارستان:: می باشد.

آدرس: